Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Seminaria

Badania eksperymentalne dotyczące pracy tłumacza przysięgłego, konferencyjnego i środowiskowego

Seminarium magisterskie – Przekład III (WF.PKBP2.3AZ)

Prowadzący: dr Katarzyna Liber-Kwiecińska

Badania eksperymentalne dotyczące pracy tłumacza przysięgłego, konferencyjnego i środowiskowego

Seminarium poświęcone pracy tłumacza przysięgłego, konferencyjnego i środowiskowego, obejmujące m.in. następujące zagadnienia: współpraca tłumacza z organami państwowymi i klientami instytucjonalnymi, aspekty etyczne pracy tłumacza, wymiar praktyczny komunikacji z odbiorcami, aspekty psychologiczne pracy tłumacza, wiarygodność tłumacza, komunikacja niewerbalna w pracy tłumacza ustnego itp. Seminarium przeznaczone jest dla osób zainteresowanych prowadzeniem badań eksperymentalnych, które chcą prowadzić działania w terenie i zgłębiać istotę pracy tłumacza z wykorzystaniem narzędzi interdyscyplinarnych.

W trakcie zajęć omówimy założenia metodologii eksperymentalnej, możliwość stosowania metod jakościowych i ilościowych, poznamy narzędzia ułatwiające pracę z danymi, porozmawiamy o etyce i rzetelności badawczej, nauczymy się krytycznie oceniać źródła i dane naukowe. Uczestnicy seminarium dowiedzą się, jaka powinna być dobra praca magisterska, jakie błędy często popełniają magistranci i o jakie szczegóły należy zadbać.

Aby wziąć udział w seminarium należy mieć otwarty umysł, chęć eksplorowania rzeczywistości i testowania swoich pomysłów na sobie i innych. W trakcie zajęć będziemy dyskutować, krytykować, analizować i prezentować dane. W ramach seminarium możliwe jest pisanie pracy wyłącznie w języku polskim!

Seminarium magisterskie 2020/21 II rok semestr 3 i 4

Seminarium magisterskie 2020/2021 – Przekład I (WF.PKBP2.1AZ)

Prowadzący: dr Olga Mastela

(Semestr 3. i 4.)

Seminarium poświęcone będzie przygotowaniu prac magisterskich w formie analizy kontrastywnej, przekładu własnego z komentarzem lub glosariusza terminologicznego. Prace magisterskie powstające w ramach seminarium będą dotyczyły przede wszystkim takich obszarów przekładoznawstwa, jak przekład artystyczny (w tym literacki, audiowizualny czy meliczny), audiodeskrypcja oraz transkreacja. Dodatkowo istnieje możliwość napisania prac terminologicznych w ramach współpracy Katedry Przekładoznawstwa UJ z Dyrekcją Generalną ds. Tłumaczeń Pisemnych przy Komisji Europejskiej.

Problem transferu kulturowego w przekładzie

Seminarium magisterskie 2020/2021 – Przekład II (WF.PKBP2.2AZ)

Prowadzący: dr Caterina Squillace

Wiodący język zajęć: EN/PL

Celem seminarium jest przedstawienie przekładu jako aktu komunikacji międzykulturowej i omówienie kwestii związanych z transferem kulturowym z perspektywy diachronicznej i synchronicznej. Seminarium kładzie również nacisk na tzw. „meaning-making process”, który sprawia, ze słowa pozornie podobne z punktu widzenia referencyjnego w innych językach, de facto bardzo różnią z punktu widzenia semantycznego. Podejście do problemów, o których wyżej mowa będzie interdyscyplinarne.

Na zajęciach zostaną również omówione kwestie dot. zasady zredagowania pracy magisterskiej, wyboru właściwej metodologii badawczej w celu stworzenia pracy o charakterze naukowym, logicznego argumentowania postawionej tezy oraz zbierania i selekcjonowania odpowiedniej i wyczerpującej bibliografii.

Studenci poproszeni zostaną o przygotowanie prac seminaryjnych, referatów oraz prezentacji multimedialnych w celu rozwijania niezbędnych umiejętności do pisania pracy naukowej, analizy i krytyki tekstu.