Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Praktyki - studenci I roku

Wymiar, zasady i forma odbywania praktyk zawodowych

Praktyki w wymiarze 120 godzin.

 

Praktyki odbywają się w biurach tłumaczeniowych, a także w instytucjach i organizacjach związanych z działalnością tłumaczy i ekspertów językowych, takich jak wydawnictwa, jak również w firmach, których działalność obejmuje konieczność tłumaczenia tekstów.

Praktyki odbywają się na podstawie porozumień zawartych pomiędzy Katedrą Przekładoznawstwa (jednostką prowadzącą kierunek) a organizacją przyjmującą studenta na praktykę.

Student rozlicza się z przebiegu praktyk zawodowych na podstawie karty przebiegu praktyk, w której opisuje czynności wykonywane podczas praktyk oraz liczbę przepracowanych godzin. Kartę praktyk analizuje i zatwierdza podpisem opiekun praktyk będący pracownikiem instytucji, w której odbywa się praktyka zawodowa. Po odbyciu praktyki student przedkłada kartę przebiegu, uzyskując na jej podstawie zaliczenie.

 

 

PRAKTYKI-PREZENTACJA_ dokument przygotowany przez opiekuna praktyk dr Caterine Squillace.

 

Wymagane dokumenty:

Skierowanie na praktyki - podpisuje opiekun praktyk: dr Olga Mastela

Porozumienie podpisuje każda ze stron (UJ oraz firma gdzie odbywane są praktyki)

Karta Praktykanta, dokument uzupełniony i podpisany przez firmę gdzie odbywane są praktyki. W uwagach o przebiegu praktyk należy uwzględnić informację o ilości godzin odbytych praktyk.

Dokumenty należy dostarczyć do sekretariatu  najpóźniej w terminie do 20 września.