Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Program studiów

Specjalizacja: Studia podyplomowe dla tłumaczy ustnych

 • Strategie i techniki przekładu 10 godz. (wykład)
 • Gramatyka i stylistyka języka polskiego 10 godz. (wykład)
 • Tłumacz jako mówca 8 godz. (wykład)
 • Wprowadzenie do instytucji UE 6 godz. (wykład)
 • Notatki w tłumaczeniu konsekutywnym 8 godz. (wykład)
 • Tłumaczenie ustne (język B) (ćwiczenia 168 godz.)
 • lub
 • Tłumaczenie ustne (dwa języki C) (ćwiczenia po 84 godz.)

przy studiach z dwoma językami C jest np. j.obcy 1 > j. polski 84 h + j. obcy 2 > j. polski 84h, a przy jednym języku j. obcy > j. polski 84h + j.polski > j. obcy 84h

Razem 210 godzin dydaktycznych.

Student może wybrać opcję z jednym językiem obcym, wówczas zajęcia z tłumaczeń ustnych polegają na tłumaczeniu na język obcy i z języka obcego (razem 168 godz.).

Student może również wybrać opcję z dwoma językami obcymi, wówczas zajęcia z tłumaczeń ustnych polegają na tłumaczeniu tylko z tych języków na język polski (w jedną stronę). Na każdy język przeznaczono 84 godziny zajęć.

Szczegóły programu

 1.  

Strategie i techniki przekładu 10 godz. (wykład)

strategiczność w perspektywie historycznej; strategia i techniki przekładowe; koncepcja tłumaczenia strategicznego; metody Vinay’a i Darbelneta; typologie strategii i technik; strategia kompensacji w tłumaczeniu kultury; zadania funkcjonalne

 1.  

Gramatyka i stylistyka języka polskiego 10 godz. (wykład)

norma wzorcowa i norma potoczna; ortografia i interpunkcja w powiązaniu z fleksją i składnią; obce nazwy własne i wyrazy zapożyczone – zasady transkrypcji i transliteracji; skróty i skrótowce – zasady stosowania; słownictwo (synonimika; neologizmy; terminologia); frazeologia (wartość stylistyczna; frazeologizmy jako synonimy; internacjonalizmy); elementy gramatyki tekstu; style funkcjonalne; gatunki użytkowe

 1.  

Tłumacz jako mówca 8 godz. (wykład)

autoprezentacja mówcy; niewerbalne środki przekazu: mimika, gestykulacja i intonacja u mówcy-tłumacza (elementy wykładu, ćwiczenia z kamerą); retoryczna sprawność i wyrazistość komunikacyjna (ćwiczenia warsztatowe, ćwiczenia z kamerą); umiejętności formułowania czytelnego, zrozumiałego komunikatu (ćwiczenia warsztatowe, ćwiczenia z kamerą)

 1.  

Wprowadzenie do instytucji UE 6 godz. (wykład)

geneza i rozwój Wspólnot Europejskich i Unii Europejskiej; Europejska Wspólnota Węgla i Stali; Europejska Wspólnota Gospodarcza; Europejska Wspólnota Energii Atomowej (Euratom); Jednolity Akt Europejski; Traktat o Unii Europejskiej (z Maastricht); Traktat Amsterdamski; Traktat Nicejski; Traktat ustanawiający Konstytucję dla Europy; Traktat Reformujący (Lizboński); pojęcie, cechy i charakter Wspólnot Europejskich; pojęcie organizacji ponadnarodowej; podmiotowość prawna Wspólnot; cele i zadania Wspólnot; Unia Europejska:pojęcie i charakter Unii Europejskiej; trzy filary; stosunek Unii Europejskiej do Wspólnot; obywatelstwo Unii Europejskiej; instytucjonalne ramy Wspólnot Europejskich; Rada Europejska; Parlament Europejski; Rada Unii Europejskiej; Komisja Europejska; Trybunał Sprawiedliwości; wspólnota Europejska a państwa członkowskie. kompetencje Wspólnot;  zasada solidarności; zasada efektywności; zasada subsydiarności i proporcjonalności; zkaz dyskryminacji; odpowiedzialność państw członkowskich za naruszenie prawa wspólnotowego;  źródła prawa wspólnotowego: pojęcie źródła prawa; prawo pierwotne; prawo wtórne - akty prawne organów Wspólnoty: a) rozporządzenia; b) dyrektywy; c) decyzje, zalecenia i opinie; d)  inne akty; umowy międzynarodowe Wspólnot; ogólne zasady prawa jako źródło prawa wspólnotowego; akty prawne w II i III filarze; ochrona prawna we Wspólnocie Europejskiej; organizacja Trybunału Sprawiedliwości; sąd Pierwszej Instancji; Sędziowie i Rzecznicy Generalni; postępowanie przed Trybunałem Sprawiedliwości; rodzaje skarg bezpośrednich

 1.  

Notatki w tłumaczeniu konsekutywnym 8 godz. (wykład)

przedstawienie różnych sposobów sporządzania notatek z odwołaniem się doświadczenia własnego wykładowcy i doświadczeń innych tłumaczy profesjonalnych; sposób graficzny zapisywania, język, nośniki; pisanie wyrazów (skróty); zapisywanie liczb; zapisywanie symboli

 1.  

Tłumaczenie ustne (język B) (ćwiczenia 168 godz.)

tłumaczenie tekstów w parze języków A<->B obejmujących jak najszersze spektrum tematów, pojawiających się systematycznie w autentycznych sytuacjach tłumaczenia konferencyjnego, a w szczególności z zakresu: Unii Europejskiej, polityki międzynarodowej, polityki krajowej, w tym lokalnej i samorządowej, administracji, ochrony środowiska, problemów energetycznych, gospodarki, planowania przestrzennego, pracy i edukacji, prawa, problemów społecznych i socjalnych, istotnych wydarzeń historycznych i aktualnych itd. oraz odzwierciedlających rzeczywiste sytuacje i uwzględniają zapotrzebowanie na rynku zawodowym; teksty podawane są za pomocą plików multimedialnych, streamingu lub przez prowadzącego, m.in.: krótkie wystąpienia o charakterze ogólnym, krótkie wystąpienia o charakterze specjalistycznym, dłuższe wystąpienia o charakterze średnio specjalistycznym, dłuższe wystąpienia o charakterze specjalistycznym, debaty parlamentarne, konferencje prasowe, wystąpienia szkoleniowe, przemówienia okolicznościowe, wywiady, dyskusje panelowe itd.

 1.  

Tłumaczenie ustne (dwa języki C) (ćwiczenia po 84 godz.)

tłumaczenie tekstów w parze języków C->A obejmujących jak najszersze spektrum tematów, pojawiających się systematycznie w autentycznych sytuacjach tłumaczenia konferencyjnego, a w szczególności z zakresu: Unii Europejskiej, polityki międzynarodowej, polityki krajowej, w tym lokalnej i samorządowej, administracji, ochrony środowiska, problemów energetycznych, gospodarki, planowania przestrzennego, pracy i edukacji, prawa, problemów społecznych i socjalnych, istotnych wydarzeń historycznych i aktualnych itd. oraz odzwierciedlających rzeczywiste sytuacje i uwzględniają zapotrzebowanie na rynku zawodowym; teksty podawane są za pomocą plików multimedialnych, streamingu lub przez prowadzącego, m.in.: krótkie wystąpienia o charakterze ogólnym, krótkie wystąpienia o charakterze specjalistycznym, dłuższe wystąpienia o charakterze średnio specjalistycznym, dłuższe wystąpienia o charakterze specjalistycznym, debaty parlamentarne, konferencje prasowe, wystąpienia szkoleniowe, przemówienia okolicznościowe, wywiady, dyskusje panelowe itd.