Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Praca i obrona

Informacje dla magistrantów

Warunkiem dopuszczenia studenta do egzaminu dyplomowego zgodnie z § 20 Regulaminu studiów jest:

 1. spełnienie wszystkich wymogów określonych w programie studiów,
 2. sprawdzenie pisemnej pracy dyplomowej z wykorzystaniem Jednolitego Systemu Antyplagiatowego,
 3. uzyskanie pozytywnej oceny pracy dyplomowej zgodnie z § 19 Regulaminu studiów,
 4. złożenie wszystkich wymaganych dokumentów określonych w zarządzeniu Rektora w sekretariacie jednostki prowadzącej tok studiów

TERMINY OBRON PRAC MAGISTERSKICH

 

 

Zgodnie z Zarządzeniem nr 83 Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego z 28 lipca 2020 roku student zobowiązany jest na 3 tygodnie przed planowanym egzaminem dyplomowym, ale nie później, iż do 1 września ostatniego roku akademickiego w ramach toku studiów przesłać na adres mailowy sekretariatu Katedry Przekładoznawstwa: ewa1.nowak@uj.edu.pl

 1. ostateczny tytuł pracy w języku pracy
 2. dane autora pracy
 3. nazwisko promotora 
 4. nazwisko recenzenta.

Po uzupełnieniu danych w systemie USOS i otwarciu programu AP przez pracownika sekretariatu, student wypełnia w systemie AP formularz zawierający szczegółowe dane dotyczące: tematu pracy, słowa kluczowe, streszczenie w języku polskim, angielskim.

Najpóźniej na 2 tygodnie przed planowanym egzaminem dyplomowym, ale nie później niż do 15 września ostatniego roku akademickiego w ramach toku studiów student wprowadza do systemu AP ostateczną wersje pracy w postaci scalonego pliku PDF oraz ewentualnych załączników

Zgodnie z Zarządzeniem nr 3 Rektora UJ z dnia 11 stycznia 2021 roku w sprawie dokumentów wymaganych do dopuszczenia studenta do egzaminu dyplomowego, Student ma obowiązek złożyć przed obroną w sekretariacie Katedry Przekładoznawstwa:

 1. Oświadczenie studenta o posiadaniu dostępu do urządzenia obsługującego wybraną technologię informatyczną wyposażonego w kamerę i mikrofon oraz dostępu do sieci Internet, zapewniających odpowiednią jakość przekazu audio i wideo – w przypadku, gdy egzamin dyplomowy przeprowadzany jest przy użyciu środków komunikacji elektronicznej
 2. Wypełnione oświadczenie o wypełnieniu wszystkich obowiązków wynikających z regulaminów wybranych form wsparcia realizowanych na UJ w ramach projektów współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej,– w przypadku, gdy student korzystał z ww. form wsparcia bez względu na to czy kurs został podpięty pod program czy etap studiów. 
 3. Wniosek (formularz_ do pobrania poniżej) o wydanie odpisu dyplomu i suplementu. Niezgłoszenie w ciągu 30 dni od dnia obrony chęci uzyskania w/w odpisu wyklucza możliwość uzyskania tego dokumentu w przyszłości.

​Formularz absolwent od 2019-2020                                                                 Formularz absolwent przed 2019-2020

Każdy student przed obroną, po zaliczeniu wszystkich przedmiotów, zaznacza na swoim profilu USOSweb opcję "TAK" przy formule "Czy zgłosić do rozliczenia".

Numer konta do wpłaty za dyplom jest generowany dla każdego studenta w systemie USOSweb po złożeniu dokumentów w sekretariacie Katedry Przekładoznawstwa. Numer indywidualnego konta oraz kwota pojawią się   w zakładce: Dla studentów ->moje studia ->płatności.

Informacja od kiedy dyplom jest gotowy do odbioru pojawi się na stronie "Mój USOSweb".

Odbiór dyplomu w jednostce, po wcześniejszym uzgodnieniu terminu. Rejestracja poprzez system USR. W momencie odbierania dyplomu absolwent musi być rozliczony z biblioteką. Rozliczenie z biblioteką możliwe jest za pośrednictwem adresu mailowego biblioteka.filologia@uj.edu.pl

Instrukcja zamieszczania pracy w systemie AP jest dostępna na stronie: usosownia.uj.edu.pl

Studenci Katedry Przekładoznawstwa składają pracę jedynie w wersji elektronicznej.

Formularza Absolwenta dostępny jest na stronie USOSweb bez możliwości jego drukowania.

https://www.usosweb.uj.edu.pl/kontroler.php?_action=dodatki/absolwenci2/index.

Podając w formularzu Absolwenta numer telefonu wyrażacie Państwo zgodę na  przeprowadzenia badania, natomiast  podając adres mailowy macie Państwo możliwość otrzymywania informacji o wydarzeniach i ofertach przygotowanych dla absolwentów.

Język obrony

 1. Jeśli praca magisterska jest napisana w języku polskim, obrona odbywać się będzie w języku polskim, a tłumaczenie będzie z języka polskiego na język angielski.
 2. Jeśli praca magisterska jest napisana w języku angielskim, obrona odbywać się będzie w języku angielskim, a tłumaczenie będzie z języka angielskiego na język polski.
 3.  Jeśli praca magisterska jest napisana w języku innym niż język polski i angielski, obrona odbywać się będzie w języku pracy, a tłumaczenie będzie z języka polskiego na język angielski.

Wzory

 

Wzór strony tytułowej pracy magisterskiej

Wzór strony tytułowej pracy magisterskiej- wersja w języku angielskim