Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Dokumenty do pobrania

Wzory pism - wnioski i deklaracje

Wszystkie dokumenty w formacie edytowalnym (Word) znajdują się na stronie "studiuje UJ" lub  we wzorach pism do pobrania

Zgodnie z § 10 ust. 6 Regulaminu studiów „Dziekan na wniosek studenta wyraża zgodę na wpis na kolejny rok studiów w przypadku uzyskania co najmniej 50 punktów ECTS w terminie, o którym mowa w § 9 ust. 2, ust. 3 lub 4 zd. 2 (terminy zaliczenia roku studiów) oraz spełnienia innych warunków określonych w programie studiów (wpis warunkowy). Program studiów może dopuszczać możliwość skorzystania z wyżej wymienionego wpisu także w sytuacji niezrealizowania określonych w programie studiów warunków zaliczenia danego roku studiów. W przypadku, o którym mowa w ust. 2 lit. b) rada wydziału może określić niższą liczbę punktów ECTS wymaganą do uzyskania wpisu warunkowego.”

Zgodnie z § 10 ust. 10  Regulaminu studiów „Wniosek, o którym mowa w ust. 6 student zobowiązany jest złożyć przed rozpoczęciem roku akademickiego, na który chce uzyskać wpis. W przypadku konieczności powtórzenia przedmiotów, student zobowiązany jest wskazać we wniosku przedmioty, które będzie powtarzał.”

W związku z powyższym Student zobowiązany jest do złożenia w sekretariacie Katedry Przekładoznawstwa prawidłowo wypełnionego WNIOSKU o uzyskanie wpisu warunkowego na kolejny rok studiów w terminie do 30 września. Pismo kierujemy do Kierownika ds. dydaktyki w Katedrze Przekładoznawstwa.

 

Zgodnie z § 14 ust.1 Regulaminu studiów „Dziekan na wniosek studenta może wyrazić zgodę na powtarzanie roku studiów w przypadku nieuzyskania liczby punktów ECTS, jaka jest wymagana do wpisu na kolejny rok studiów, niespełnienia warunków, o których mowa w § 10 ust. 7 lub innych warunków zaliczenia danego roku studiów zgodnie z programem studiów. Powtarzając rok student ma prawo uczestniczyć w zajęciach i zdawać egzaminy przewidziane dla kolejnego roku, chyba że wyklucza to sekwencyjny system zajęć lub egzaminów albo spełnienie innych warunków przewidzianych w programie studiów.”

§ 14 ust.2 Regulaminu studiów „Powtarzanie roku jest dopuszczalne jeden raz(...)”

§ 14 ust.3 Regulaminu studiów „Powtarzanie roku nie jest dopuszczalne w przypadku braku zaliczenia pierwszego roku studiów(...)”

W związku z powyższym Student zobowiązany jest do złożenia w sekretariacie Katedry Przekładoznawstwa prawidłowo wypełnionego WNIOSKU o wyrażenie zgody na powtarzanie roku studiów w terminie do 30 września. Pismo kierujemy do Prodziekan ds. dydaktyki Wydziału Filologicznego.

Zgodnie z § 14 ust.4 Regulaminu studiów „W uzasadnionych przypadkach dziekan może jeden raz w ramach toku studiów wyrazić zgodę na ponowne powtarzanie tego samego albo innego roku studiów.”

W związku z powyższym Student zobowiązany jest do złożenia w sekretariacie Katedry Przekładoznawstwa prawidłowo wypełnionego WNIOSKU o wyrażenie zgody na ponowne powtarzanie roku studiów w terminie do 30 września. Pismo kierujemy do Prodziekan ds. dydaktyki Wydziału Filologicznego.