Podyplomowe Studia dla Tłumaczy Literatury - informacje dla kandydatów

Podyplomowe Studia dla Tłumaczy Literatury

UWAGA! Edycja studiów 2016/2017 została zawieszona. Rekrutacja na ten rok akademicki nie odbędzie się.

Uchwała o zasadach pobierania opłat za usługi edukacyjne

WYDZIAŁ

Wydział Filologiczny

JEDNOSTKA PROWADZĄCA STUDIA PODYPLOMOWE (Instytut, Katedra, Zakład)

Katedra do Badań nad Przekładem i Komunikacją Międzykulturową

NAZWA STUDIÓW PODYPLOMOWYCH

Podyplomowe Studia dla Tłumaczy Literatury

OPŁATA ZA STUDIA PODYPLOMOWE (całość)

4000 zł

DANE TELEADRSOWE JEDNOSTKI PROWADZĄCEJ STUDIA PODYPLOMOWE

 

adres

31-120 Kraków, Al. Mickiewicza 9a

pok. 408 sekretariat

telefon

12 663-43-80

fax

12 663-43-81

e-mail

podyplomowe.unesco@uj.edu.pl

strona WWW

http://www.unesco.uj.edu.pl

DNI I GODZINY OTWARCIA SEKRETARIATU

Poniedziałek – piątek godz. 10.30 – 13.30

LICZBA SEMESTRÓW

2 semestry

JĘZYK WYKŁADOWY

Język polski

KRYTERIA KWALIFIKACJI SŁUCHACZY

Kandydaci proszeni są o dostarczenie teczki z przekładami z wybranego języka obcego (ok. 10 stron) w dniach 10 - 20 września 2015 (osobiście lub drogą pocztową). Rozmowy kwalifikacyjne (w języku polskim) dotyczą złożonych przez kandydata przekładów oraz jego zainteresowań literackich i odbędą się  26 września 2015. Kandydaci składający prace przekładowe drogą pocztową proszeni są o dołączenie wypełnionego kwestionariusza osobowego.

kwestionariusz osobowy kandydata

LIMIT PRZYJĘĆ

Lista rankingowa, maksymalna ilość osób w grupie 18; minimalna ilość osób w grupie 12

TERMIN REJESTRACJI

Rejestracja na stronie www.erk.uj.edu.pl w dniach 1 - 22 września 2015

WYMAGANE DOKUMENTY

Słuchacze składają dokumenty po zakwalifikowaniu się na studia: podanie o przyjęcie na studia wydrukowane z indywidualnego konta ERK i podpisane przez kandydata, odpis dyplomu ukończenia studiów magisterskich lub licencjackich (do wglądu), 2 fotografie, ksero dowodu osobistego oraz ksero dyplomu ukończenia studiów

SALE DYDAKTYCZNE

Sale dydaktyczne znajdują się przy ul. Czapskich 4, II piętro

OPIS STUDIÓW

 

OKREŚLENIE  OBSZARU KSZTAŁCENIA do
którego przyporządkowane są studia podyplomowe

Nabór do grupy z językiem angielskim. Zajęcia odbywają się co dwa tygodnie w piątki (popołudnia) i soboty (przedpołudnia) przez cały rok akademicki.

 

Studia Podyplomowe dla Tłumaczy Literatury przeznaczone są dla absolwentów dowolnych studiów magisterskich lub licencjackich, znających w stopniu zaawansowanym język obcy (z listy wyznaczonej przez Studia), posiadających predyspozycje do tłumaczenia literatury pięknej, jak również tekstów z zakresu szeroko rozumianego dyskursu humanistycznego i zainteresowanych poszerzaniem swoich kompetencji literackich.

PROGRAM STUDIÓW

Zakres kształcenia

Studia przeznaczone dla osób zainteresowanych tłumaczeniem literatury pięknej oferują uczestnikom zajęcia w zakresie praktyki i teorii przekładu literackiego:
wykłady – przegląd doktryn przekładowych i podstawy interpretacji dzieła literackiego; prawo autorskie
konwersatoria – analiza współczesnej literatury polskiej oraz przybliżenie podstawowych zagadnień praktycznej stylistyki języka polskiego
warsztaty przekładowe – najważniejsza część kursu, gdzie uczestnicy mają możność nie tylko poznania metod i trybu pracy znanych tłumaczy literatury, zarazem wykładowców Katedry, ale przede wszystkim dokonywania pod ich okiem własnych prób przekładowych

ŁĄCZNA ILOŚĆ GODZIN DYDAKTYCZNYCH: 196

Praca dyplomowa, której wykonanie stanowi warunek otrzymania świadectwa ukończenia Studiów, polega na wykonaniu przekładu co najmniej jednego spośród grupy tekstów zaproponowanych uczestnikom przez współpracujące z Katedrą wydawnictwa.

KWALIFIKACJE UZYSKIWANE PRZEZ SŁUCHACZA

OGÓLNE CELE KSZTAŁCENIA

Absolwent studiów podyplomowych powinien:

Twórczo interpretować teksty literackie różnych rodzajów i gatunków
identyfikować i rozumieć ich budowę stylistyczną, zastosowane konwencje literackie oraz cechy gatunkowe
Sprawnie i twórczo posługiwać się współczesną polszczyzną w oddawaniu treści dzieła obcojęzycznego
Rozpoznawać i stosować w praktyce różne style literackie
Sprawnie analizować tekst obcojęzyczny pod kątem trudności i wyzwań translatologicznych
Pokonywać te trudności z użyciem różnorodnych metod przekładowych
Dostrzegać i twórczo korygować błędy w przekładach tekstów literackich
Tworzyć przekłady tekstów literackich i humanistycznych, spełniające podstawowe wymagania stawiane takim tekstom przez wydawców
Akceptować swoje ograniczenia w zakresie przekładu literackiego, traktowanego jako sztuka czy twórczość literacka
Znać i rozumieć sposób funkcjonowania tekstu przekładanego w kulturze