Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Program studiów - - tłumacze tekstów specjalistycznych

Zakres kształcenia

Strategie i techniki przekładu 10 godz. (wykład)

Gramatyka i stylistyka języka polskiego 10 godz. (wykład)

Podstawy ekonomii dla tłumaczy 10 godz. (wykład)

Podstawy prawa dla tłumaczy 10 godz. (wykład)

Wprowadzenie do tłumaczenia uwierzytelnionego 8 godz. (wykład)

Wprowadzenie do tłumaczenia specjalistycznego i terminologii 8 godz. (wykład)

Tłumaczenie tekstów turystycznych i instytucji kultury 18 godz. (ćwiczenia)

Tłumaczenie tekstów technicznych 20 godz. (ćwiczenia)

Tłumaczenie tekstów naukowych 20 godz. (ćwiczenia)

Tłumaczenie tekstów medycznych 20 godz. (ćwiczenia)

Tłumaczenie tekstów ekonomicznych, finansowych i biznesowych 20 godz. (ćwiczenia)

Tłumaczenie tekstów prawnych i prawniczych 20 godz. (ćwiczenia)

Tłumaczenie tekstów unijnych 16 godz. (ćwiczenia)

Narzędzia CAT 20 godz. (ćwiczenia)

Razem 210 godz.

Szczegółowy opis

Nazwa przedmiotu  Treść przedmiotu

Strategie i techniki przekładu

strategiczność w perspektywie historycznej; strategia i techniki przekładowe; koncepcja tłumaczenia strategicznego; metody Vinay’a i Darbelneta; typologie strategii i technik; strategia kompensacji w tłumaczeniu kultury; zadania funkcjonalne

Gramatyka i stylistyka języka polskiego

norma wzorcowa i norma potoczna; ortografia i interpunkcja w powiązaniu z fleksją i składnią; obce nazwy własne i wyrazy zapożyczone – zasady transkrypcji i transliteracji; skróty i skrótowce – zasady stosowania; słownictwo (synonimika; neologizmy; terminologia); frazeologia (wartość stylistyczna; frazeologizmy jako synonimy; internacjonalizmy); elementy gramatyki tekstu; style funkcjonalne; gatunki użytkowe

Podstawy ekonomii dla tłumaczy 

przedmiot ekonomii; mikroekonomia i makroekonomia; podstawowe pojęcia i terminy z zakresu ekonomii; podstawowe zjawiska ekonomiczne i zależności między nimi

Podstawy prawa dla tłumaczy  podstawowe pojęcia i terminy; tekst prawny a tekst prawniczy; podstawy prawa cywilnego; systemy prawa (zwłaszcza porównanie prawa kontynentalnego z tzw. common law); prawodawstwo unijne
Wprowadzenie do tłumaczenia uwierzytelnionego

zasady etyki zawodowej oraz translatoryczne zasady tłumaczenia dokumentu, obowiązki tłumacza, prawo odmowy tłumaczenia; obliczanie wynagrodzenia; formalnoprawne zasady tłumaczenia dokumentu (konkretne wskazówki związane ściśle ze sporządzeniem tłumaczenia uwierzytelnionego); prowadzenie repertorium; analiza błędnie sporządzonych tłumaczeń; omówienie tłumaczenia konkretnych dokumentów (np. wielostronicowych, posiadających wpisy w kilku językach itd.)

Wprowadzenie do tłumaczenia specjalistycznego i terminologii

specyfika tekstu specjalistycznego; typologia przekładów tekstów specjalistycznych; termin jako językowy symbol pojęć; podstawowe problemy terminologiczne w pracy tłumacza; ekwiwalencja w zakresie terminologii

Tłumaczenia tekstów turystycznych i instytucji kultury

gatunki i typy tekstów turystycznych oraz tekstów specyficznych dla instytucji kultury; specyfika języka tekstów turystycznych; podstaw analizy tekstu; etapy procesu tłumaczenia; specyfika tłumaczenia tego rodzaju tekstów (terminologia specjalistyczna, różnorodne aspekty pozajęzykowe); techniki tłumaczeniowe stosowane w tłumaczeniu tekstów turystycznych oraz tekstów instytucji kultury (eksplicytacja, luka, kondensacja, inne); proces transkreacji

Tłumaczenia tekstów naukowych

charakterystyka stylu naukowego oraz jego językowych wykładników w językach polskim i obcym; typologia tekstów naukowych; specyfika procesu przekładu tekstów naukowych i popularnonaukowych w parze języków polski-obcy; czynniki determinujące dobór technik przekładu tekstu naukowego; analiza fragmentów tekstów naukowych i popularnonaukowych w językach polskim i obcym oraz ich przekładów; typowe problemy i pułapki w przekładzie tekstów naukowych w parze języków polski-obcy; strategie tłumaczenia i wyszukiwania terminologii naukowej; metatekstemy w tekście naukowym i jego przekładzie; odwołania bibliograficzne; konwencje i typowe skróty; odwołania do elementów pozajęzykowych uzupełniających wywód naukowy (rysunki, wykresy, diagramy, tabele); utarte zwroty w tekstach naukowych w językach polskim i obcym; przypisy tłumacza w tekście naukowym (ich struktura i funkcja)

Tłumaczenia tekstów technicznych

różne rodzaje tekstów technicznych z możliwie szerokim wachlarzem dziedzin. Mogą się wśród nich znaleźć: instrukcje obsługi; opis urządzeń; normy techniczne; materiały szkoleniowe; sprawozdania z badań i/lub analiz; teksty reklamujące urządzenia i/lub osiągnięcia techniczne

Tłumaczenia tekstów medycznych

wprowadzenie (typologia tekstu, zasady formalno-naukowe oraz prawne dla sporządzania tłumaczeń medycznych/farmakologicznych, uzus tłumaczeniowy); różne gatunki tekstów, z którymi najczęściej spotyka się w swojej praktyce tłumacz w przedmiotowym zakresie, w szczególności: karty informacyjne, opisy badań, dokumentację sporządzona w ramach ubezpieczeń, ulotki informacyjne opisujące leki oraz kosmetyki; schorzenia układu kostnego i sercowo-naczyniowego: tłumaczenie dokumentacji medycznej; ulotki informacyjne dołączane do leków szerokiego stosowania (środki przeciwbólowe, antybiotyki) oraz celowanych leków podawanych w schorzeniach zagrażających życiu (cytostatyki); ulotki informacyjne dołączane do preparatów dermatologicznych i pielęgnacyjnych

Tłumaczenia tekstów ekonomicznych, finansowych i biznesowych

typologia tekstów, zasady formalno-naukowe oraz prawne dla sporządzania tłumaczeń ekonomicznych, finansowych i biznesowych, uzus tłumaczeniowy; autentyczne przykłady tekstów ekonomicznych, biznesowych i finansowych, z którymi najczęściej spotyka się w swojej praktyce tłumacz w przedmiotowym zakresie, ze szczególną uwagą na bilansy, sprawozdania finansowe, audyty rewidentów; techniki translatorskie wykorzystywane w tłumaczeniu tekstów ekonomicznych, finansowych i biznesowych; terminologia ekonomiczno–biznesowa w języku polskim oraz języku obcym danej grupy językowej; konwencje językowe (w tym utarte zwroty i wyrażenia) typowe dla tekstów ekonomicznych, finansowych i biznesowych

Tłumaczenia tekstów prawnych i prawniczych

ramy prawne i zasady formalno-prawne dla sporządzania tłumaczeń prawnych i prawniczych; uzus tłumaczeniowy; gatunki tekstów prawnych (rozporządzenia, dekrety, itd.) i prawnicze (np. opinie prawne, pisma, itd.); specyfika sytuacji komunikacyjnej tłumacza tekstów prawnych i prawniczych; terminologia prawnicza w języku polskim oraz języku obcym danej grupy językowej; konwencje językowe typowe dla kompozycji tekstów prawnych i prawniczych

Tłumaczenia tekstów unijnych

zasady redagowania podstawowych typów tekstów tworzonych w ramach traktatowych uprawnień przez Parlament Europejski i ETS; główne założenia polityki UE w kwestii wielojęzyczności; pragmatyka działania Służby Tłumaczeń Pisemnych PE; ogólnodostępne narzędzia terminologiczne i wydawnictwa instrukcyjno-poradnikowe pomocne w przekładzie tekstów o tematyce unijnej; we fragmentach: wyrok ETS w sprawie o naruszenie konkurencji; we fragmentach: opinia rzecznika generalnego w sprawie o niedozwoloną pomoc państwa lub naruszenie praw autorskich; projekt opinii PE; petycja obywatelska przedłożona Komisji Petycji PE; protokół wysłuchania publicznego w wybranej Komisji PE lub pytanie posła PE do Komisji Europejskiej

Narzędzia CAT

mechanizm logiki rozmytej (fuzzy logic); budowa i funkcje narzędzi CAT; omówienie najpopularniejszego na rynku oprogramowania do tłumaczenia wspomaganego komputerowo; generowanie i eksportowanie pamięci tłumaczeniowych; pretranslacja i czyszczenie plików; interoperacyjność narzędzi tłumaczeniowych; otwarte standardy wymiany plików w narzędziach wspomagających tłumaczenie; tworzenie baz danych terminologicznych z wykorzystaniem oprogramowania Multiterm; generowanie statystyk i raportów w projekcie tłumaczeniowym