Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Program studiów - tłumaczenia uwierzytelnione i środowiskowe

Specjalizacja: Studia podyplomowe dla tłumaczy przysięgłych i środowiskowych

Strategie i techniki przekładu 10 godz. (wykład)

Gramatyka i stylistyka języka polskiego 10 godz. (wykład)

Podstawy ekonomii dla tłumaczy 10 godz. (wykład)

Podstawy prawa dla tłumaczy 10 godz. Wykład

Wprowadzenie do tłumaczenia uwierzytelnionego 8 godz. (wykład)

Psychologiczne i etyczne aspekty tłumaczenia środowiskowego 8 godz. (wykład)

Tłumaczenie tekstów medycznych 12 godz. (ćwiczenia)

Tłumaczenie tekstów ekonomicznych, finansowych i biznesowych 20 godz. (ćwiczenia)

Tłumaczenie tekstów prawnych i prawniczych 24 godz. (ćwiczenia)

Narzędzia CAT 16 godz. (ćwiczenia)

Tłumaczenie w środowisku sądowym 22 godz. (ćwiczenia - ustne)

Tłumaczenie w postępowaniu przygotowawczym (tłumaczenie na policji, w prokuraturze, w areszcie) 20 godz. (ćwiczenia - ustne)

Tłumaczenie w środowisku medycznym 12 godz. (ćwiczenia – ustne)

Tłumaczenie w środowisku administracyjnym i instytucji społecznych 20 godz. (ćwiczenia – ustne)

Warsztat tłumacza przysięgłego 8 godz. (ćwiczenia)

Razem 210 godz.

Szczegóły

Specjalizacja: Studia podyplomowe dla tłumaczy przysięgłych i środowiskowych

 1.  

Strategie i techniki przekładu 10 godz. (wykład)

strategiczność w perspektywie historycznej; strategia i techniki przekładowe; koncepcja tłumaczenia strategicznego; metody Vinay’a i Darbelneta; typologie strategii i technik; strategia kompensacji w tłumaczeniu kultury; zadania funkcjonalne

 1.  

Gramatyka i stylistyka języka polskiego 10 godz. (wykład)

norma wzorcowa i norma potoczna; ortografia i interpunkcja w powiązaniu z fleksją i składnią; obce nazwy własne i wyrazy zapożyczone – zasady transkrypcji i transliteracji; skróty i skrótowce – zasady stosowania; słownictwo (synonimika; neologizmy; terminologia); frazeologia (wartość stylistyczna; frazeologizmy jako synonimy; internacjonalizmy); elementy gramatyki tekstu; style funkcjonalne; gatunki użytkowe

 1.  

Podstawy ekonomii dla tłumaczy 10 godz. (wykład)

przedmiot ekonomii; mikroekonomia i makroekonomia; podstawowe pojęcia i terminy z zakresu ekonomii; podstawowe zjawiska ekonomiczne i zależności między nimi

 1.  

Podstawy prawa dla tłumaczy 10 godz. (wykład)

podstawowe pojęcia i terminy; tekst prawny a tekst prawniczy; podstawy prawa cywilnego; systemy prawa (zwłaszcza porównanie prawa kontynentalnego z tzw. common law); prawodawstwo unijne

 1.  

Wprowadzenie do tłumaczenia uwierzytelnionego 8 godz. (wykład)

zasady etyki zawodowej oraz translatoryczne zasady tłumaczenia dokumentu, obowiązki tłumacza, prawo odmowy tłumaczenia; obliczanie wynagrodzenia; formalnoprawne zasady tłumaczenia dokumentu (konkretne wskazówki związane ściśle ze sporządzeniem tłumaczenia uwierzytelnionego); prowadzenie repertorium; analiza błędnie sporządzonych tłumaczeń; omówienie tłumaczenia konkretnych dokumentów (np. wielostronicowych, posiadających wpisy w kilku językach itd.)

 1.  

Psychologiczne i etyczne aspekty tłumaczenia środowiskowego 8 godz. (wykład)

charakterystyka poszczególnych środowisk w kontekście źródeł obciążenia psychicznego tłumacza; naczelne zasady etyki zawodowej tłumacza w poszczególnych środowiskach; możliwy wpływ tłumaczenia środowiskowego na funkcjonowanie emocjonalne tłumacza

 

 1.  

Tłumaczenie tekstów medycznych 12 godz. (ćwiczenia)

wprowadzenie (typologia tekstu, zasady formalno-naukowe oraz prawne dla sporządzania tłumaczeń medycznych/farmakologicznych, uzus tłumaczeniowy); różne gatunki tekstów, z którymi najczęściej spotyka się w swojej praktyce tłumacz w przedmiotowym zakresie, w szczególności: karty informacyjne, opisy badań, dokumentację sporządzona w ramach ubezpieczeń, ulotki informacyjne opisujące leki oraz kosmetyki; schorzenia układu kostnego i sercowo-naczyniowego: tłumaczenie dokumentacji medycznej; ulotki informacyjne dołączane do leków szerokiego stosowania (środki przeciwbólowe, antybiotyki) oraz celowanych leków podawanych w schorzeniach zagrażających życiu (cytostatyki); ulotki informacyjne dołączane do preparatów dermatologicznych i pielęgnacyjnych

 1.  

Tłumaczenie tekstów ekonomicznych, finansowych i biznesowych 20 godz. (ćwiczenia)

typologia tekstów, zasady formalno-naukowe oraz prawne dla sporządzania tłumaczeń ekonomicznych, finansowych i biznesowych, uzus tłumaczeniowy; autentyczne przykłady tekstów ekonomicznych, biznesowych i finansowych, z którymi najczęściej spotyka się w swojej praktyce tłumacz w przedmiotowym zakresie, ze szczególną uwagą na bilansy, sprawozdania finansowe, audyty rewidentów; techniki translatorskie wykorzystywane w tłumaczeniu tekstów ekonomicznych, finansowych i biznesowych; terminologia ekonomiczno–biznesowa w języku polskim oraz języku obcym danej grupy językowej; konwencje językowe (w tym utarte zwroty i wyrażenia) typowe dla tekstów ekonomicznych, finansowych i biznesowych

 1.  

Tłumaczenie tekstów prawnych i prawniczych 24 godz. (ćwiczenia)

ramy prawne i zasady formalno-prawne dla sporządzania tłumaczeń prawnych i prawniczych; uzus tłumaczeniowy; gatunki tekstów prawnych (rozporządzenia, dekrety, itd.) i prawnicze (np. opinie prawne, pisma, itd.); specyfika sytuacji komunikacyjnej tłumacza tekstów prawnych i prawniczych; terminologia prawnicza w języku polskim oraz języku obcym danej grupy językowej; konwencje językowe typowe dla kompozycji tekstów prawnych i prawniczych

 1.  

Narzędzia CAT 16 godz. (ćwiczenia)

mechanizm logiki rozmytej (fuzzy logic); budowa i funkcje narzędzi CAT; omówienie najpopularniejszego na rynku oprogramowania do tłumaczenia wspomaganego komputerowo; generowanie i eksportowanie pamięci tłumaczeniowych; pretranslacja i czyszczenie plików; interoperacyjność narzędzi tłumaczeniowych; otwarte standardy wymiany plików w narzędziach wspomagających tłumaczenie; tworzenie baz danych terminologicznych z wykorzystaniem oprogramowania Multiterm; generowanie statystyk i raportów w projekcie tłumaczeniowym

 1.  

Tłumaczenie w środowisku sądowym 22 godz. (ćwiczenia - ustne)

wprowadzenie (ramy prawne, typowy przebieg postępowania sądowego); tłumaczenie konsekutywne i szeptane typowych treści, które tłumaczone są w środowisku sądowym (zeznania, wyjaśnienia, orzeczenia, opinie biegłych); etyczne i formalnoprawne aspekty poszczególnych sytuacji, w jakich tłumacz może się znaleźć w toku postępowania; typowy przebieg postępowania sądowego, omówienie roli tłumacza jako pośrednika między stronami postępowania, wskazania etyczne i aspekty praktyczne pracy tłumacza na zlecenie sądu lub stron; autentyczne przykłady treści tłumaczonych w trakcie postępowań sądowych (cywilnych i karnych); techniki tłumaczenia ustnego wykorzystywane w toku postępowania sądowego (tłumaczenie konsekutywne i szeptane); terminologia prawna i prawnicza; konwencje językowe (w tym utarte zwroty i wyrażenia) typowe dla treści tłumaczonych w toku postepowania sądowego

 1.  

Tłumaczenie w postępowaniu przygotowawczym (tłumaczenie na policji, w prokuraturze, w areszcie) 20 godz. (ćwiczenia - ustne)

typowy przebieg postępowania przygotowawczego, omówienie roli tłumacza jako pośrednika między podejrzanym, świadkiem czy oskarżonym a przedstawicielami policji i organów wymiaru sprawiedliwości, wskazania etyczne i aspekty praktyczne pracy tłumacza na zlecenie policji i prokuratury; autentyczne przykłady treści tłumaczonych w toku postępowania przygotowawczego; techniki tłumaczenia ustnego wykorzystywane w toku postępowania przygotowawczego (tłumaczenie konsekutywne); terminologia prawna i prawnicza; konwencje językowe (w tym utarte zwroty i wyrażenia) typowe dla treści tłumaczonych w toku postepowania przygotowawczego

 1.  

Tłumaczenie w środowisku medycznym 12 godz. (ćwiczenia – ustne)

charakterystyka pracy tłumacza w środowisku medycznym, omówienie roli tłumacza jako pośrednika między pacjentem a przedstawicielami służby zdrowia; autentyczne przykłady medycznych; techniki tłumaczenia ustnego wykorzystywane w środowisku medycznym (tłumaczenie konsekutywne); terminologia z zakresu wybranych dziedzin medycyny

 1.  

Tłumaczenie w środowisku administracyjnym i instytucji społecznych 20 godz. (ćwiczenia – ustne)

charakterystyka postępowania i czynności administracyjnych oraz czynności prowadzonych przez instytucje społeczne, omówienie roli tłumacza jako pośrednika między stronami postępowania i uczestnikami czynności administracyjnych, wskazania etyczne i aspekty praktyczne pracy tłumacza na zlecenie organów administracji publicznych, instytucji społecznych oraz klientów indywidualnych; autentyczne przykłady treści tłumaczonych w środowisku administracyjnym i instytucji społecznych; techniki tłumaczenia ustnego wykorzystywane w środowisku administracyjnym i instytucji społecznych (tłumaczenie konsekutywne); terminologia z zakresu prawa, administracji, polityki socjalnej

15. Warsztat tłumacza przysięgłego 8 godz. (ćwiczenia) charakterystyka tłumaczenia poświadczonego; sposoby opisywania i komentowania dokumentów; przepisy dotyczące poświadczania tłumaczeń; sposoby zabezpieczania tłumaczeń w obrocie prawnym; szczegółowe zasady prowadzenia repertorium tłumacza przysięgłego; usługi poświadczania cudzych tłumaczeń i wykonywania kopii poświadczonej

 

Warunkiem uzyskania dyplomu jest złożenie z wynikiem pozytywnym egzaminu końcowego.