Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Spotkanie ze Stephanie Bradley - 15.11 o 16:15

Spotkanie ze Stephanie Bradley - 15.11 o 16:15

Serdecznie zapraszamy na spotkanie ze Stephanie Bradley oraz z tłumaczami i tłumaczkami jej "Opowieści..."

Katedra Przekładoznawstwa zaprasza na spotkanie ze Stephanie Bradley oraz z tłumaczami i tłumaczkami jej "Opowieści..." opublikowanych w nowym numerze "Zeszytów Tłumaczeniowych". Spotkanie poprowadzi redaktorka tomu, dr Olga Mastela. Do zobaczenia w poniedziałek 15.11.2021 o 16:15 na:

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_YTNkM2UxY2YtM2ZiYS00ZTMyLWI0M2UtMDY4ZmI3YjA4Y2Q1%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22eb0e26eb-bfbe-47d2-9e90-ebd2426dbceb%22%2c%22Oid%22%3a%22e5b142df-3bed-4e3f-8874-44c329bb75bc%22%7d