Podyplomowe Studia dla Tłumaczy Konferencyjnych

Studia podyplomowe dla tłumaczy w zakresie tłumaczenia ustnego przeznaczone są dla absolwentów dowolnych studiów magisterskich znających przynajmniej jeden język obcy w stopniu zaawansowanym oraz posiadających predyspozycje do wykonywania zawodu tłumacza, potwierdzone pomyślnym wynikiem egzaminu wstępnego.

Przewiduje się otwarcie dwóch specjalizacji:

  • ze znajomością jednego języka obcego (znajomość aktywna),
  • ze znajomością dwóch języków obcych (znajomość bierna).

Dla zainteresowanych studentów istnieje możliwość prowadzenia zajęć również z wybranego trzeciego języka obcego (znajomość bierna)

Kształcenie w następujących grupach językowych:

  • angielski, francuski, hiszpański, niemiecki, rosyjski, włoski, ukraiński.

Egzamin wstępny

Egzamin wstępny polega na sprawdzeniu znajomości języka obcego/ języków obcych wybranego przez kandydata.
 

Zajęcia odbywają się przez dwa dni weekendowe: piątek, sobotę lub niedzielę w zależności od grupy językowej. Studia kończą się ustnym egzaminem dyplomowym.

Uzyskanie świadectwa ukończenia studiów podyplomowych upoważnia do ubiegania się o tytuł tłumacza przysięgłego oraz o zatrudnienie w biurach tłumaczeń i wszelkich innych instytucjach zatrudniających tłumaczy (także za granicą).

Rekrutacja na rok 2017/2018:

Rejestracja na stronie www.erk.uj.edu.pl do 18 września 2017, do godz. 12.00

Egzamin wstępny: 23 września 2017 r.